User Tools

Site Tools


reports:totalmantainence

Báo cáo bảo trì xe

Báo cáo này thống kê thông tin bảo trì: ngày bảo trì, quãng đường bảo trì, số tiền bảo trì của xe

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)
  4. Chọn loại bảo trì. Loại bảo trì được truy suất từ danh mục loại bảo trì
  5. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/totalmantainence.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 15:39 do admin