User Tools

Site Tools


expenses:graph

Hướng dẫn xem biểu đồ chi phí

Tại màn hình chi phí người dùng click để xem chi phí của tất cả các xe

Người dùng click để xem chi phí một xe đã sử dụng

expenses/graph.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 16:32 do admin