User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedgeofence

Báo cáo theo vùng đường

Báo cáo này thống kê trạng thái ra vào các vùng đường của xe theo các thời điểm mà người dùng đã chọn. Các vùng đường này được sử dụng từ danh sách vùng đường mà người dùng đã tạo trước đó. Xem trong quản lý và giám sát trực tuyến

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem báo cáo(mặc định: tất cả)
  4. Chọn vùng đường để xem(mặc định: tất cả). Danh sách vùng đường này được liên kết từ danh sách vùng đường đã tạo trong bản đồ trực tuyến
  5. Chọn trạng thái ra vào vùng đường(mặc định: tất cả)
  6. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/pointandspeedgeofence.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 12:14 do admin