User Tools

Site Tools


drivers

Quản lý tài xế

Chức năng quản lý tài xế cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin tài xế và điều tài xế cho xe

  • (1): Điều tài xế cho xe
  • (2): Thông tin danh sách tài xế
  • (3): Chức năng thêm/xóa/sửa tài xế
drivers.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 14:37 do admin