User Tools

Site Tools


listofvehicles:sensoronoff

Hướng dẫn sử dụng cảm biến sensor On/Off

  • (1): Chọn loại sensor
  • (2): Chọn đầu dây vào của thiết bị
  • (3): Tín hiệu đầu ra của dây đầu vào tương ứng, tín hiệu này quy định giá trị sensor được bật

vd:

  • Sensor nguồn: dây đầu vào 1, đầu ra(của dây 1) là true(Màu xanh dương)⇒Trạng thái nguồn mở
  • Sensor điều hòa: dây đầu vào 1,2(dây 1 sensor nguồn, dây 2 sensor điều hòa), đầu ra là true, true⇒Mở điều hòa(đồng thời mở nguồn)
  • Sennsor cửa: dây đầu vào 4, đầu ra false(Không có màu)⇒Cửa mở

***Bạn có thể liên hệ bộ phận kỹ thuật đễ được hướng dẫn cụ thể hơn

listofvehicles/sensoronoff.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 11:17 do admin