User Tools

Site Tools


reports:qcvn31waypoint

Hướng dẫn sử dụng báo cáo điểm lộ trình

Báo cáo này cho phép người dùng thống kê các điểm mà xe đã đi qua: Thời gian, tọa độ, địa chỉ


Người dùng click địa chỉ để xem vị trí điểm trên lộ trình

reports/qcvn31waypoint.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 17:27 do admin