User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedshortwaypoint

Báo cáo lộ trình rút gọn

Báo cáo này thống kê thông tin các điểm lộ trình cùng các sự kiện trong quá trình dịch chuyển của xe

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn xe để xem lộ trình
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/pointandspeedshortwaypoint.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 15:42 do admin