User Tools

Site Tools


reports:totaldailyfuel

Báo cáo quãng đường và nhiên liệu 2

Báo cáo này thống kê thông tin về quãng đường và nhiên liệu trong ngày. Tương tự Quãng đường và nhiên liệu. Khác với quãng đường và nhiên liệu trước, báo cáo này ghi lại thông tin cảm biến xăng dầu đo được lúc đầu ngày, cuối ngày, số lít thêm vào, số lít lấy ra, số lít tiêu hao

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/totaldailyfuel.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 16:25 do admin