User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedstationtostation

Báo cáo từ trạm đến trạm

Báo cáo này thống kê quãng đường và thời gian khi xe đi từ trạm này đến trạm khác. Các trạm này được sử dụng từ danh sách điểm(trạm) mà người dùng đã tạo trước đó. Xem trong quản lý và giám sát trực tuyến

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem báo cáo(mặc định: tất cả)
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/pointandspeedstationtostation.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 11:54 do admin