User Tools

Site Tools


reports:qcvn31overspeed

Hướng dẫn sử dụng báo cáo vượt quá tốc độ

Báo cáo vượt quá tốc độ cho phép người dùng xem những xe nào đang chạy quá tốc độ cho phép

Danh sách báo cáo vượt quá tốc độ

reports/qcvn31overspeed.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 15:29 do admin