User Tools

Site Tools


reports:stop

Hướng dẫn sử dụng báo cáo dừng đỗ

Báo cáo dừng/đỗ cho phép người dùng thống kê các thông tin dừng đỗ của xe: Trạng thái(dừng hay đỗ), số giờ dừng đỗ, trạng thái cửa(đóng/mở) khi dừng đỗ, vị trí dừng đỗ của xe

Làm theo những bước sau để xem báo cáo

reports/stop.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 11:51 do admin