User Tools

Site Tools


expenses:add

Thêm chi phí

Từ danh sách chi phí người dùng click “Thêm chi phí” và thực hiện những bước sau

  • (1): Chọn loại chi phí đang có, người dùng có thể tạo thêm nhóm chi phí tại Danh mục chi phí
  • (2): Chọn xe cần thêm chi phí
  • (3): Chọn ngày bắt đầu thực hiện chi phí
  • (4): Số lượng loại chi phí đã thực hiện. Vd: khi người dùng chọn loại chi phí xăng dầu thì số lượng được hiểu như số lit
  • (5): Đơn giá của loại chi phí
  • (6): Hệ thống s4 tự động tính số lượng thành tiền
  • (7): Lưu lại chi phí
expenses/add.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 16:19 do admin