User Tools

Site Tools


reports:qcvn31summarybydriver

Hướng dẫn báo cáo tổng hợp theo tài xế

Báo cáo này thuộc QCVN31:2014. Báo cáo thống kê những thông tin tổng hợp của tài xế: Tổng số km đã chạy, tỷ lệ số km quá tốc(theo các mức quá tốc), tổng số lần quá tốc(theo các mức quá tốc), tổng số lần lái xe liên tục

Người dùng thực hiện những bước sau để xem báo cáo:


reports/qcvn31summarybydriver.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 11:27 do admin