User Tools

Site Tools


system:maintancetype

Hướng dẫn tạo loại bảo trì

Danh mục loại bảo trì cho phép người dùng tạo sẵn những mục bảo trì và thiết lập những thông tin mặc định cho bảo trì

1. Danh sách danh mục bảo trì

  • (1): Tên loại bảo trì
  • (2): Thời hạn bảo trì mặc định
  • (3): Quãng đường bảo trì mặc định
  • (4): Thời hạn cảnh báo mặc định
  • (5): Quãng đường cảnh báo mặc định
  • (6): Sửa/Xóa danh mục
  • (7): Thêm mới loại bảo trì

2. Tạo mới loại bảo trì

Từ danh mục loại bảo trì, người dùng click “Thêm Loại Bảo Trì”

Sau đó click “Cập Nhật” để lưu lại thông tin

system/maintancetype.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 12:44 do admin