User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedvisit

Báo cáo ra vào điểm

Báo cáo này thống kê thông tin các lần mà xe đã vào ra điểm(trạm). Các điểm trạm này được sử dụng từ các điểm mà người dùng đã tạo trước đó. Xem trong quản lý và giám sát trực tuyến

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem báo cáo(mặc định: tất cả)
  4. Chọn điểm mà xe đã vào ra(mặc định: tất cả). Danh sách điểm này được liên kết với danh sách điểm mà người dùng đã tạo trong bản đồ trực tuyến
  5. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/pointandspeedvisit.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 11:24 do admin