User Tools

Site Tools


system:user

Hướng dẫn tạo user

1. Tạo mới user

Từ danh sách user, người dùng click “Thêm Người Dùng”

Tại màn hình tạo mới user, người dùng điền các thông tin thích hợp vào form và click “Cập Nhật” để lưu lại thông tin

2. Cập nhật danh sách xe cho user

Tại màn hình danh sách user, Người dùng chọn cập nhật user để cập nhật danh sách xe cho user. Tại màn hình này người dùng click “Thêm Xe” để thêm xe cho user

system/user.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 18:46 do admin