User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedoverspeed

Báo cáo vượt quá tốc độ

Báo cáo này thống kê các thời điểm xảy ra quá tốc, vận tốc khi quá quá tốc

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem quá tốc
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/pointandspeedoverspeed.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 12:26 do admin