User Tools

Site Tools


maintainence:doit

Thực hiện bảo trì

Tại thời điểm thực hiện bảo trì hệ thống sẽ ghi lại số ngày và số km đã sử dụng

Sau khi lưu lại thì hệ thống sẽ tự động mở một form mới để thiết lặp lại bảo trì cho xe, người dùng có thể tiếp tục tạo bảo trì hoặc bỏ qua bước này

maintainence/doit.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 17:29 do admin