User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedwaypoint

Báo cáo điểm lộ trình

Báo cáo này thống kê các điểm lộ trình mà xe đã di chuyển trong khoảng thời gian mà người dùng đã chọn

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn xe để xem quá tốc
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/pointandspeedwaypoint.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 12:38 do admin