User Tools

Site Tools


reports:qcvn31psd

Hướng dẫn sử dụng báo cáo xem tốc độ theo từng giây của xe

Báo cáo này cho phép người dùng thống kê vận tốc theo từng giây


Tốc độ được thống kê trong 60 giây liên tiếp sau mỗi phút

reports/qcvn31psd.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 18:14 do admin