User Tools

Site Tools


system:expensetype

Hướng dẫn tạo danh mục chi phí

Chức năng này giúp người dùng tạo sẵn danh mục chi phí(được sử dụng khi tạo chi phí cho xe)

1. Danh mục chi phí

2. Thêm chi phí

Sau đó click “Cập Nhật” để lưu lại danh mục chi phí

system/expensetype.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 12:49 do admin