User Tools

Site Tools


reports:totaldailybyvehicle

Báo cáo quãng đường và nhiên liệu theo xe

Báo cáo này thống kê thông tin về quãng đường và nhiên liệu trong ngày: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời gian di chuyển(không tính thời gian dừng), quãng đường đi được, nhiên liệu theo định mức, số lần vượt tốc, thời gian sử dụng(tính cả thời gian di chuyển và thời gian dừng), Thời gian dừng(có mở máy), số lần dừng, số lần đóng/mở cửa

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/totaldailybyvehicle.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 16:34 do admin