User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedtollgate

Báo cáo trạm thu phí

Báo cáo này thống kê thông tin các lần mà xe đã đi qua trạm thu phí: các điểm thời gian xe qua, tên các trạm đã đi qua, địa chỉ các trạm

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem báo cáo
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/pointandspeedtollgate.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 11:04 do admin