User Tools

Site Tools


system:point

Hướng dẫn tạo danh mục loại địa điểm

Danh mục loại địa điểm cho phép người dùng xác định Icon của từng loại địa điểm

1. Danh sách các loại địa điểm

2. Thêm loại địa điểm

system/point.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 12:32 do admin