User Tools

Site Tools


reports:qcvn31continuousdriving

Hướng dẫn sử dụng báo cáo lái xe liên tục

Báo cáo lái xe liên tục cho phép người dùng thống kê các hành trình lái xe trong ngày: Khoảng thời gian của từng hành trình, Quãng đường đi được của các hành trình, địa chỉ các điểm hành trình bắt đầu và kết thúc

Danh sách báo cáo lái xe liên tục

Khi xe dừng quá 15 phút thì được tính cho một hành trình mới

reports/qcvn31continuousdriving.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 16:38 do admin