User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedtrip

Báo cáo nhật ký hành trình

Báo cáo này thống kê thông tin các hành trình mà xe đã chạy trong ngày: Điểm bắt đầu hành trình, điểm kết thúc hành trình, thời điểm bắt đầu hành trình, thời điểm kết thúc hành trình, quãng đường di chuyển trong hành trình, thời gian dừng giữa các hành trình

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn xe để xem hành trình
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/pointandspeedtrip.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 16:05 do admin