User Tools

Site Tools


reports:smsreport

Báo cáo tin nhắn SMS

Báo cáo này thống kê các trạng thái và thông tin tin nhắn được gửi tới các số điện thoại. Các số điện thoại nhận tin nhắn được cấu hình trong cảnh báo sms

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn trạng thái gửi SMS. Hệ thống ghi nhận các trạng thái SMS sau:
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng chọn cuất file để xuất báo cáo theo định dạng .xlsx, .pdf, .docx, .csv

reports/smsreport.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 18:32 do admin