User Tools

Site Tools


reports:totaldailyactivity

Báo cáo hoạt động theo ngày

Báo cáo này thống kê thông tin di chuyển trong ngày của xe: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, quãng đường đi được, vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc. Đồng thời báo cào còn tổng hợp tổng quãng đường của xe, của nhóm xe, của tất cả các xe đi trong các ngày đã chọn

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/totaldailyactivity.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 15:52 do admin