User Tools

Site Tools


reports:totalacc

Báo cáo thời gian sử dụng

Báo cáo này thống kê thông tin các hành trình của xe theo khung thời gian:Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc, Quãng đường đi được trong trong hành trình, tổng quãng đường đi được của tất cả các hành trình, thời gian sử dụng trong hành trình, tổng thời gian sử dụng tất cả các hành trình, thời gian trong khung giờ, tổng thời gian sử dụng trong khung giờ, thời gian ngoài khung giờ, tổng thời gian hoạt động ngày giờ, chi phí cho hành trình đó

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


  Trong đó:

 1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
 2. Ngày kết thúc xem báo cáo
 3. Khung thời gian. Báo cáo sẽ liệt kê thời gian hoạt động của các hành tình trong khung thời gian này. VD: khi chọn khung từ 6:30->11h:30, nếu hành trình hoạt động từ 11:25->11:45 thì hoạt động trong khung giờ là 5' và ngoài khung giờ là 15'
 4. Khi người dùng check chọn thì thời gian thì báo cáo sẽ hiển thị tất cả các hành trình hoạt động trong khung giờ. Ngược lại, báo cáo sẽ hiện thị những hành trình nào có
 5. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

* Chú ý: Chi phí hành trình của xe được thiết lập trong phần quản lý xe. Hệ thống sẽ tính chi phí theo mỗi khung giờ mà xe hoạt động


  Trong đó:

 1. Tên: Mã tính tiền theo giờ của hành trình
 2. Giá trị: cú pháp tính tiền Giờ:Phút(bắt đầu)-Giờ:phút(kết thúc)-Số tiền|Giờ:phút(bắt đầu tiếp theo)-Giờ:phút(kết thúc tiếp theo)-Số tiền. Người dùng có thể thêm khung giờ tính tiền mới bằng cách thêm "|Giờ:Phút(bắt đầu)-Giờ:phút(kết thúc)-Số tiền". VD: 00:00-08:00-50000|08:00-16:00-60000|16:00-24:00-70000. Từ 00:00 đến 08:00 được tính 50000/h, Từ 08:00 đến 16:00 được tính 60000/h,Từ 16:00 đến 24:00 được tính 70000/h

reports/totalacc.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 13:16 do admin