User Tools

Site Tools


drivers:dispatch

Hướng dẫn chức năng điều tài xế

Chức năng này cho phép người dùng điều tài xế cho xe. Để thực hiện chức năng này người dùng thực hiện những bước sau:

  • (1): Chọn xe cần điều tài
  • (2): Chọn danh sách tài xế từ nhóm bên trái và click để điều tài xế cho xe đã chọn
  • (3): Để hủy điều tài xế cho xe, click chọn tài xế ở nhóm bên phải và click
  • (4): Click cập nhật để lưu lại thông tin điều tài
drivers/dispatch.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 14:47 do admin