User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedstop

Báo cáo dừng/đỗ xe

Báo cáo này thống kê thông tin dừng đỗ tại thời điểm những thời điểm mà người dùng đã chọn: Thời gian dừng/đỗ, trạng thái cửa(đóng/mở), vị trí

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem báo cáo
  4. Chọn thời gian dừng muốn xem. vd: >1 phút, >5 phút, >10 phút...
  5. Click xem để xem báo cáo

reports/pointandspeedstop.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 10:51 do admin