User Tools

Site Tools


system:usergroup

Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý nhóm người dùng

1. Danh sách nhóm người dùng

2. Tạo nhóm người dùng mới

Để tạo mới nhóm người dùng, chúng ta click "Thêm Nhóm Người Dùng" như sau:

3. Sau khi tạo nhóm người dùng, cần cập nhật quyền cho nhóm

4. Sau đó cập nhật user vào nhóm người dùng, khi đó người dùng sẽ có quyền của nhóm

Video hướng dẫn quản lý người dùng và nhóm người dùng

system/usergroup.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/20 13:31 do admin