User Tools

Site Tools


system:menu

Hướng dẫn sử dụng tùy chỉnh Menu

Chức năng này giúp người dùng ẩn/hiện hoặc làm nổi bật những danh mục(menu) mà mình mong muốn

Để sử dụng tính năng này, từ màn hình chính người dùng click “Quản Lý Hệ Thống”→“Tùy Chỉnh Menu”

Danh sách danh mục menu

  • (1): Danh sách các danh mục menu của user
  • (2): Khi người dùng chọn hoặc để ẩn hoặc hiển thị menu trên giao diện người dùng
  • (3): Khi người dùng chọn hoặc để thêm hoặc xóa báo cáo trong menu báo cáo thường dùng

Lưu ý: Vui lòng thoát ra và đăng nhập lại để cập nhật menu

Xem ví dụ:

system/menu.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/02/16 12:39 do admin