User Tools

Site Tools


system:email

Hướng dẫn sử dụng cảnh báo qua Email

Cảnh báo qua Email giúp cho người dùng nhận các cảnh báo các sự kiện qua Email. Vd: Quá tốc, lái xe liên tục..

Để thực hiện tính năng này, từ màn hình chính người dùng click “Quan Lý Hệ Thống”→“Cảnh Báo Bằng Email”

1. Danh sách cấu hình Email

 • (1): Tên cấu hình Email
 • (2): Email nhận cảnh báo, có thể đăng ký một hoặc nhiều email
 • (3): Khi có sự kiện cảnh báo thì các cảnh báo này sẽ được gửi tới email ngay lặp tức
 • (4): Hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo(nếu có) sau mỗi ngày từ lần gửi đầu tiên
 • (5): Hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo(nếu có) sau mỗi giờ từ lần gửi đầu tiên
 • (6): Kích hoạt /Không kích hoạt gửi cảnh báo qua email

2. Thêm cấu hình Email

Từ màn hình danh sách cấu hình Email, người dùng Click “Thêm Cấu Hình Email”

 • (1): Tên cấu hình Email
 • (2): Các địa chỉ Email sẽ nhận cảnh báo, có thể đăng ký nhiều Email, ngăn cách bằng dấu “,”
 • (3): Chọn khoảng thời gian để nhận email
  • Ngay lập tức: Gửi khi có sự kiện
  • Điểm trong danh sách không đánh sốHàng giờ: Các sự kiện(nếu có) sẽ được gửi hàng giờ từ lần gửi đầu tiên
  • Điểm trong danh sách không đánh sốHàng ngày: Các sự kiện(nếu có) sẽ được gửi hàng ngày từ lahn62 gửi đầu tiên

3. Xác nhận xe để theo dõi các sự kiện cảnh báo

Sau khi thiết lập cảnh báo email người dùng cần chọn danh sách xe để theo dõi các sự kiện cảnh báo, Người dùng click chọn để cập nhật danh sách xe theo dõi

Chọn xe từ danh sách xe

Sau đó click “Cập Nhật” để lưu cấu hình vào hệ thống

Video hướng dẫn sử dụng cảnh báo qua Email

system/email.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/19 19:05 do admin