User Tools

Site Tools


drivinghistory

Hướng dẫn sử dụng nhật ký lái xe

Nhật ký lái xe cho phép người dùng nhập số Công-Tơ-Met thủ công của xe theo ngày

Để thực hiện chức năng này, từ màn hình chính hoặc danh mục người dùng chọn “Nhật ký lái xe” và thực hiện những bước sau:

  • (1): Chọn ngày ghi Công-Tơ-Met
  • (2): Nhập Công-Tơ-Met tại thời điểm đó
  • (3): Nhập ghi chú
  • (4): Lưu lại thông tin Công-Tơ-Met ngày đó
  • (5): Ghi lại ngày cập nhật thông tin
  • (6): Sửa, xóa Công-Tơ-Met đã nhập
drivinghistory.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/08 18:09 do admin