User Tools

Site Tools


expenses

Hướng dẫn sử dụng quản lý chi phí

Chức năng này giúp người dùng quản lý thông tin chi phí mà đội xe của mình đã sử dụng. Hệ thống cho phép người dùng phân loại nhiều loại chi phí khác nhau

Danh sách chi phí


  Trong đó

 1. Thêm chi phí mới cho xe
 2. Chỉnh sửa chi phí cho xe
 3. Xem biểu đồ chi phí của từng xe, cả nhóm xe

Cập nhật chi phí

Để thêm chi phí người dùng click "Thêm chi phí", để cập nhật lại thông tin chi phí người dùng click chọn , xóa chi phí ra khỏi danh sách người dùng click . Màn hình cập nhật thông tin như sau

  Trong đó:

 1. Loại chi phí, vd: Chi phí bảo trì, chi phí cầu đường, chi phí xăng dầu. Người dùng có thể tạo thêm Loại chi phí riêng của mình
 2. Xác định xe đang sử dụng chi phí này
 3. Xác định ngày bắt đầu thực hiện chi phí
 4. Xác định số lượng đơn vị loại chi phí đã sử dụng. Vd đối với xăng dầu thì số lượng được tính theo lít
 5. Đơn giá cho một đơn vị chi phí
 6. Số tiền được tự động tính theo công thức: Số lượng*Đơn giá
 7. Sau khi hoàn thành, người dùng click "Cập nhật" để lưu lại chi phí

Biểu đồ chi phí

Biểu đồ thống kê chi phí sử dụng của từng xe, nhóm xe theo dạng biểu đồ cột. Để xem biểu đồ của 1 xe người dùng click trong danh sách xe, để xem chi phí của tất cả xe, người dùng click trong thanh menu của danh sách xe

Báo cáo chi phí cho 1 xe

Báo cáo chi phí cho nhóm xe

expenses.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/08 18:42 do admin