User Tools

Site Tools


lending

Hướng dẫn Chức năng cho mượn xe

Chức năng cho mượn xe cho phép doanh nghiệp chia sẽ cho đối tác thông tin xe của mình. Vì vậy đối tác có thể theo dõi và quản lý xe trong quá trình được cho mượn xe

Để thực hiện chức năng này, từ trang chủ người dùng click chọn "Cho Mượn Xe"

Danh sách xe đang cho mượn

Cho Mượn Xe

(1): Chọn danh sách xe cần chia sẽ
(2): Chọn đối tác cần cho mượn Liên hệ với VIETMAP để tạo đối tác
(3): Chọn thời gian bắt đầu cho mượn
(4): Thời gian kết thúc cho mượn
(5): Chia sẽ hình ảnh. Hình ảnh chụp từ camera sẽ được chia sẽ cho đối tác

Người dùng click "Cho Mượn Xe" để cập nhật thông tin xe cho mượn

lending.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/02 17:49 do admin