User Tools

Site Tools


driver

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

driver [2015/06/29 14:34] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Quản lý tài xế ======
 +{{:​help:​drivers.png|}}
 + ​Chức năng quản lý tài xế cho phép người dùng [[drivers:​detail|chỉnh sửa thông]] tin tài xế và [[drivers:​dispatch|điều tài xế]] cho xe
 +
  
driver.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 14:34 do admin