User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedhahb

Báo cáo thắng gấp, tăng tốc đột ngột

Báo cáo này thống kê thông tin tăng tốc và thắng gấp đột ngột của xe: Thời điểm, trạng thái(tăng tốc đột ngột/thắng gấp), tốc độ khi tăng tốc đột ngột/thắng gấp, địa chỉ

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)
  4. Chọn xem trạng thái: Tăng đột ngột/thắng gấp
  5. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/pointandspeedhahb.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 16:15 do admin