User Tools

Site Tools


reports:sensorfuelevent

Báo cáo rút/đổ nhiên liệu

Báo cáo này thống kê thông tin các sự kiện rút/đổ xăng dầu theo khoảng thời gian người dùng đã chọn: Sự kiện(Thêm vào/lấy ra), giá trị thêm vào lấy ra, tốc độ, vị trí

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn xe để xem báo cáo
  4. Click xem để xem báo cáo
  5. Click để xem biểu đồ xăng dầu

Người dùng chọn cuất file để xuất báo cáo theo định dạng .xlsx, .pdf, .docx, .csv

reports/sensorfuelevent.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 18:04 do admin