User Tools

Site Tools


reports:qcvn31door

Hướng dẫn sử dụng báo cáo đóng mở cửa

Báo cáo đóng mở cửa cho phép người dùng thống kê lại các thời điểm xe đóng mở cửa, tốc độ và địa chỉ tại thời điểm đó

Danh sách báo cáo đóng mở cửa

Để xem báo cáo, người dùng thực hiện các bước như hình trên

Người dùng có thể click lên địa chỉ để xem vị trí đóng/mở cửa trên bản đồ

reports/qcvn31door.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/14 12:15 do admin