User Tools

Site Tools


reports:qcvn31dailydrivingnew

Hướng dẫn sử dụng báo cáo lái xe trong ngày mới

Báo cáo này thống kê các thông tin lái xe trong ngày theo QCVN31:2014: Tài xế, Số giấy phép lái xe, ngày lái xe, Thời gian lái xe(Giờ:Phút), Ghi chú

Người dùng thực hiện những bước sau để xem báo cáo:


Người dùng check chọn "Chỉ xem xe vi phạm(>10h)" để hiển thị những xe lái xe liên tục hơn 10h

reports/qcvn31dailydrivingnew.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 10:58 do admin