User Tools

Site Tools


reports:sensordailyfuel

Báo cáo đóng tiêu hao nhiên liệu theo ngày

Báo cáo này thống kê thông tin tiêu hao nhiên liệu theo các hành trình trong ngày, tổng số lit tiêu hao trong ngày

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn xe để xem báo cáo
  4. Click xem để xem báo cáo

reports/sensordailyfuel.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 17:27 do admin