User Tools

Site Tools


reports:qcvn31overspeednew

Hướng dẩn sử dụng báo cáo tốc độ(mới)

Báo cáo vượt tốc theo quy định của QCVN31:2014. Các thông tin báo cáo gồm: Biển số xe, Tài xế,Số giấy phép lái xe, Loại xe, Ngày/giờ(vượt tốc), Tốc độ quá tốc, Tốc độ cho phép, tọa độ tại thời điểm quá tốc, địa chỉ, ghi chú

Để xem báo cáo vượt tốc người dùng làm theo các bước như hình:


reports/qcvn31overspeednew.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 10:21 do admin