User Tools

Site Tools


reports:sensoronoff

Báo cáo cảm biến On/Off

Báo cáo này thống kê thông tin thông tin giá trị cảm biến tắt/mở của các thiết bị được gắn lên trên xe. VD: Sensor cho nguồn, cửa, máy lạnh

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)
  4. Chọn loại cảm biến. Các loại cảm biến hiện có:
  5. Chọn xem trạng thái của sensor: tắt/mở
  6. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/sensoronoff.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 16:48 do admin