User Tools

Site Tools


reports:sensorfuel

Báo cáo cảm biến xăng dầu

Báo cáo này hiển thị biểu đồ xăng dầu, điện áp theo từng thời điểm. Đồng thời thống kê thông tin số lít dầu, vận tốc và quãng đường theo từng thời điểm. Xem cảm biến giá trị để biết thêm chi tiết

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/sensorfuel.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 17:10 do admin