User Tools

Site Tools


reports:qcvn31stopnew

Hướng dẫn báo cáo dừng đỗ mới

Báo cáo này giúp người dùng thống kê những thông tin dừng/đỗ theo QCVN31:2014. Các thông tin báo cáo gồm: Biển số xe, tài xế, giấy phép lái xe, loại xe, ngày/giờ, thời gian dừng(giờ:phút), tọa độ, vị trí, ghi chú


reports/qcvn31stopnew.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 11:07 do admin