User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedclosedoor

Báo cáo đóng mở cửa

Báo cáo này thống kê thông tin đóng/mở cửa, tắt/mở nguồn tại thời điểm những thời điểm mà người dùng đã chọn

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem báo cáo
  4. Chọn trạng thái cửa: Đóng/mở
  5. Xem tốc độ từ
  6. Xem tốc độ đến
  7. Click xem để xem báo cáo

reports/pointandspeedclosedoor.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 10:32 do admin