User Tools

Site Tools


reports:sensorfueldetail

Báo cáo chi tiết tiêu hao nhiên liệu

Báo cáo này thống kê chi tiết thông tin tiêu hao nhiên liệu theo các hành trình trong những ngày người dùng đã chọn

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn xe để xem báo cáo
  4. Click xem để xem báo cáo

reports/sensorfueldetail.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 17:39 do admin