User Tools

Site Tools


drivers:detail

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
drivers:detail [2015/07/08 17:33]
admin
drivers:detail [2015/07/20 11:39] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Hướng dẫn cập nhật tài xe ====== ====== Hướng dẫn cập nhật tài xe ======
 {{:​help:​driverdetail.png|}} {{:​help:​driverdetail.png|}}
-Chức năng này cho phép người dùng cập nhật danh sách tài xe của mình+Chức năng này cho phép người dùng cập nhật danh sách tài xế của mình
  
drivers/detail.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/20 11:39 do admin